Beschouwingen

Algemene beschouwingen

Voor u liggen de jaarstukken over het jaar 2020 van de gemeente Hilversum. In deze jaarrekening 2020 leggen wij verantwoording af over de Programmabegroting 2020. Deze programmabegroting was tot stand gekomen in een tijd dat Covid-19 (corona) de wereld nog niet in de greep had. De uitbraak van Corona eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal, op onze inwoners en ondernemers en de samenleving als geheel.
De wereldwijde pandemie heeft geleid tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van de bestrijding van Corona en de hulp aan onze inwoners en ondernemers hebben we ons op vele terreinen ingespannen. Daarbij steeds kijkend naar wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, konden doen. Dit raakte vele beleidsterreinen van onze organisatie. Het heeft een effect op onze gerealiseerde doelen. Doordat we als college hebben gekozen om vol in te zetten op wat nu nodig was ter ondersteuning van de samenleving hebben we niet alle doelstellingen zoals opgenomen in de programmabegroting 2020 kunnen realiseren.

Immers sinds maart 2020 is de context waarbinnen het bestuur en de organisatie werkt totaal veranderd. Door de maatregelen die zijn getroffen om het corona-virus te beheersen, werkte een groot deel van de medewerkers thuis. Het is gelukt om in korte tijd alle voorwaarden te creëren waardoor de medewerkers, het college en de raad het werk grotendeels vanuit huis konden doen. Een ander deel was meer dan ooit nodig in de frontlinie. Binnen en buiten de organisatie is extra en ander werk verricht om op de effecten van het coronavirus te reageren. De organisatie is zich, net als iedereen, gaan richten op het vormgeven van een anderhalvemeter-samenleving. Het jaar 2020 is op meerdere fronten een bijzonder jaar geweest. Het adaptief vermogen van de organisatie in haar totaliteit is flink uitgedaagd. Niet alleen is een groot deel van het werk online gedaan, er is ook een groep medewerkers die extra werk hebben moeten doen wat uit de crisis en de landelijke maatregelen voortvloeit. Het heeft een substantiële impact gehad op de manier waarop wij als gemeentebestuur met elkaar en de inwoners en ondernemers in contact bleven. Dat heeft geleid tot online vergaderen en online inspraak en participatie momenten. Dat alles erop gericht om vanuit de rol van de gemeente onze bijdrage te leveren aan de Hilversumse samenleving. In maart vorig jaar was het perspectief niet scherp dat dit zo lang zou duren. Daarnaast zijn de ambities voor Hilversum onverminderd voortgezet. Ook politiek is er de nodige druk op het bestuur en de organisatie geweest om te deze ambities verder te brengen. Dit alles resulteert in een flinke werkdruk voor alle gremia waar ondanks alles de loyaliteit van uw raad, het college en de medewerkers sterk aanwezig is gebleven.

In dit jaarverslag hebben we de inspanningen en getroffen maatregelen rondom de effecten van de corona pandemie in een aparte paragraaf toegelicht.

Het zijn, los van de corona vraagstukken bewogen tijden geweest voor de gemeente Hilversum in 2020. Tekorten op het budget voor Wmo en Jeugd, het Sleutelgebied dossier, algemene financiële dekkingsproblematiek rondom de Kadernota en de begroting 2021, de politiek bestuurlijke onrust met terugtredende wethouders en een nieuwe samenstelling van het college tot gevolg.

2020 is ook een jaar geweest waarin we vele visies en plannen hebben opgestart en opgesteld, die we de komende jaren gaan uitvoeren. Die visies en plannen gaan over het sociaal domein, gebiedsontwikkeling, wonen, economie, mobiliteit, klimaat, energie en ondermijning. Ze dragen bij aan de verdere ontwikkeling van Hilversum als vitale en veerkrachtige gemeente in een sterke regio die deel uitmaakt van de economische hoofdstructuur van Nederland. Samen met onze partners hebben we daarmee inmiddels een stevig fundament gelegd, waarop we in 2021 – ook in minder zekere tijden - verder kunnen bouwen aan de strategische opgaven voor onze stad.

Hieronder staan de belangrijkste ontwikkelingen per thema. Vervolgens geven we uitleg over de jaarrekening.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 10:06:46 met de export van 06/14/2021 09:53:31