De uiteenzetting van de financiële positie

Balans

5.1 Balans

 Bedragen  x € 1.000, per 31 december

ACTIVA

2020

2019

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

2.778

2.876

kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

845

843

bijdragen aan activa in eigendommen van derden

1.933

2.033

Materiële vaste activa

268.441

283.664

investeringen met een economisch nut

160.259

177.472

investeringen met een econ. nut waarvoor een heffing mogelijk is

22.532

23.715

investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

85.651

82.477

Financiële vaste activa

21.159

3.804

kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

1.364

364

leningen aan deelnemingen

16.081

               -

overige langlopende leningen

3.713

3.439

uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

1

1

TOTAAL VASTE ACTIVA

292.379

290.345

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

6.980

8.048

onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

6.943

8.009

gereed product en handelsgoederen

38

39

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

33.323

24.630

vorderingen op openbare lichamen

19.324

14.854

overige vorderingen

13.998

9.775

Liquide middelen

17

6

Overlopende activa

4.418

4.061

nog te ontvangen van overheden (specifiek bestedingsdoel)

184

385

overige overlopende activa

4.234

3.676

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

44.738

36.745

TOTAAL ACTIVA

337.117

327.090

Recht op verliescompensatie vpb

€ 219

PASSIVA

2020

2019

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

77.457

80.156

reserves:

73.228

81.247

     1. de algemene reserve

65.326

76.244

     2. de bestemmingsreserves

7.902

5.003

gerealiseerd resultaat

4.229

-1.091

Voorzieningen

13.029

12.857

Vaste schulden met rentetypische looptijd > één jaar 

174.117

168.745

onderhandse leningen van:

173.804

168.574

     1. binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen     

28.560

30.000

     2. binnenlandse banken en overige financiële instellingen

118.123

110.973

     3. openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)

27.121

27.601

waarborgsommen

313

171

TOTAAL  VASTE PASSIVA

264.603

261.758

VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < één jaar

33.625

54.402

kasgeldleningen bij openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)

               -

12.000

bank- en girosaldi

16.689

25.010

overige schulden

16.936

17.391

Overlopende passiva

38.889

10.930

verplichtingen

29.503

7.109

ontvangen voorschotbedragen overheden (specifiek bestedingsdoel)

7.963

1.885

 overige vooruit ontvangen bedragen

1.423

1.937

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

72.514

65.332

TOTAAL PASSIVA

337.117

327.090

Verstrekte borgstellingen of garantstellingen aan natuurlijke en rechtspersonen

€ 481.241

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 10:06:46 met de export van 06/14/2021 09:53:31