Het overzicht van lasten en baten

Bezoldiging topfunctionarissen (WNT)

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Gemeente Hilversum. Het voor de gemeente toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000 t.w. het Algemeen bezoldigingsmaximum.

1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Deze tabel is bedoeld voor de topfunctionarissen met executieve taken, d.w.z. de leden van het hoogste uitvoerende orgaan en de daaraan ondergeschikte(n) die in deze rol (gezamenlijk) verantwoordelijk zijn voor de gehele rechtspersoon of de gehele instelling, en degene(n) belast met de dagelijkse leiding van de gehele rechtspersoon of de gehele instelling.

Gegevens 2020

bedragen x € 1

D. Emmer

P.M.H. van Ruitenbeek

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 134.824

€  99.981

Beloningen betaalbaar op termijn

€    20.902

€     17.931

Subtotaal

€ 155.726

 € 117.912

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 201.000

€ 201.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

€ 155.726

€ 117.912

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.    

N.v.t   

N.v.t.    

N.v.t.   

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.  

N.v.t.  

Gegevens 2019

bedragen x € 1

D. Emmer

P.M.H. van Ruitenbeek

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvangen einde functievervulling in 2019

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 130.607

€ 97.188

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 20.045

€ 16.830

Subtotaal

€ 150.652

€ 114.018

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 194.000

€ 194.000

Bezoldiging

€ 150.652

€ 114.018

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking kalendermaand 1-12: n.v.t.
1c. Toezichthoudende topfunctionarissen: n.v.t.
2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder
dienstbetrekking: n.v.t.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 10:06:46 met de export van 06/14/2021 09:53:31