De uiteenzetting van de financiële positie

EMU-saldo

 

Emu saldo

Begroting 2020

Realisatie 2020

1.

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-1.997

-2.699

2.

Mutatie (im)materiële vaste activa

9.669

-15.322

3.

Mutatie voorzieningen

-4.381

172

4.

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

-4.993

-1.066

5.

Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa

0

0

Berekend EMU-saldo (1-2+3-4-5)

-11.054

13.861

Toelichting bij EMU saldo:
Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMI-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Van dit maximale tekort van 3% van Nederland is 2,6% voor de rijksoverheid en 0,4% voor de decentrale overheden. De EMU-systematiek werkt evenwel op een andere manier dan het baten-lastenstelsel dat decentrale overheden hanteren. Investeringen en uitgaven die worden gedekt uit reserves tellen bijvoorbeeld niet mee in de uitkomsten van het baten-lastenstelsel, maar tellen wel door in het EMU saldo. Bij een sluitende begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben.

Het EMU-saldo van 2020 is positief. Dit betekent dat Hilversum in 2020 via reële transacties meer geld heeft ontvangen dan uitgegeven. Wat met name opvalt is de mutatie van de (im)materiële activa. Deze balanspost is verminderd in plaats van vermeerderd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de verkoop van grond aan GEM Crailo B.V. af € 16 miljoen excl. BTW.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 10:06:46 met de export van 06/14/2021 09:53:31