Leeswijzer

Leeswijzer

De jaarstukken zijn het sluitstuk van de begrotingscyclus, en hebben een controlerende functie. Bij de controle zijn diverse aspecten van belang. De jaarrekening moet een getrouw beeld geven, en de baten en lasten en de balansmutaties, moeten op een rechtmatige manier tot stand zijn gekomen. Voorts is het jaarverslag vooral van belang voor de toetsing van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid. Door het vaststellen van de jaarrekening wordt het college gedechargeerd voor het uitgevoerde financieel beheer.

De jaarstukken van de gemeente moeten volgens artikel 24 van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) ten minste bestaan uit:

 1. het jaarverslag;
 2. de jaarrekening

waarbij het jaarverslag ten minste moet bestaan uit:

 • de programmaverantwoording;
 • de paragrafen

en de jaarrekening ten minste moet bestaan uit:

 • overzicht van baten en lasten en de toelichting hierop;
 • de uiteenzetting van de financiële positie (balans en de toelichting hierop);
 • de bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen.

Het jaarverslag bevat de inhoudelijke ambities en de daarbij behorende resultaten en financiën, verdeeld over de begrotingsprogramma’s Wonen & leven, Zorg, Werken, Bestuur en Financiën & grondexploitaties. De jaarrekening bevat financieel-technische overzichten, die inzicht verschaffen in de financiële situatie van onze gemeente.

In hoofdstuk 1 zijn de algemene beschouwingen opgenomen. Dit is een terugblik op 2020 en bevat een resumé van de belangrijkste beleidsontwikkelingen. Het jaar 2020 heeft grotendeels in het teken van de pandemie gestaan, en heeft grote gevolgen gehad in de maatschappij. Daarom is dit jaar ook een coronaparagraaf toegevoegd. In hoofdstuk 1 zijn ook de financiële beschouwingen opgenomen waarmee in het kort het financiële beeld wordt weergegeven en toegelicht. Uitgebreidere informatie vindt u terug in de programmaverantwoording (hoofdstuk 2) waar per programma wordt ingegaan op ambities, activiteiten, indicatoren en financiën. Hoofdstuk 3 omvat de wettelijk verplichte paragrafen.
De formele jaarrekening van de gemeente, waarop de accountantsverklaring is gebaseerd, betreft de hoofdstukken 4 Overzicht van baten en lasten, 5 Balans met toelichting en 6 Overzicht van de taakvelden per programma en de SiSa-verantwoording.

Gelet op de bestendige gedragslijn ‘rekening volgt begroting’ volgt de inhoud en volgorde van de jaarstukken zoveel mogelijk de inhoud en volgorde van de programmabegroting 2020.

De belangrijkste aanpassingen ten opzichte van de voorgaande jaarstukken zijn:

 • In deze jaarstukken is voor het eerst de houdbaarheidstest gemeentefinanciën van de VNG opgenomen;
 • Via deze jaarstukken wordt inzicht gegeven in de verstrekte subsidies door de gemeente;
 • Het risicomanagement is in 2020 verder doorontwikkeld. Hierdoor heeft risicoparagraaf een andere opzet gekregen. Deze nieuwe methode is ook in de begroting 2021 toegepast;
 • In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen wordt niet alleen over de in dit verslagjaar vrijgegeven investeringen inzicht gegeven, maar over alle betrokken investeringen voor de betreffende kapitaalgoederen.

Bij de ambities zijn de activiteiten opgenomen die bij de ambitie behoren. Per activiteit wordt de realisatie hiervan aangegeven door middel van het onderstaande "stoplichtensysteem". Zo krijgt de lezer snel inzicht in de stand van zaken. De kleuren hebben de volgende betekenis:

 Gerealiseerd/op koers

 Deels gerealiseerd/vertraagd

 Niet gerealiseerd/niet op koers

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 10:06:46 met de export van 06/14/2021 09:53:31