Het overzicht van lasten en baten

Overzicht van incidentele lasten en baten

4.3 Overzicht van incidentele lasten en baten

 

Omschrijving

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

1

Extra lasten resp. gederfde baten a.g.v. coronacrisis 

                337

            1.041

            1.378

2

Arenapark

                184

                184

3

Invoering nieuwe omgevingswet

                595

                595

4

Duurzame mobiliteitsvisie

                244

                244

5

Afloop mobiliteitsplannen 2019

                170

                170

6

Geluidsanering

                  56

                  56

7

Asbestsanering

                  56

                  56

8

Bodemonderzoeken

                  60

                  60

9

Voorbereiding Spoorzone (gebiedsagenda 1221)

                141

                141

10

Afvalstoffendekking (niet dekkend)

            1.179

            1.179

Reserve egalisatie afvalstoffen

           -1.010

           -1.010

11

Specifiek uitkering sport (SPUK)

              -135

              -135

12

Viering 75 jaar vrijheid

                120

                120

13

Subsidieregeling lokale media

                116

                116

14

Notitie verlaagde parkeernormen rondom ov-knooppunten 

                  50

                  50

Reserve mobiliteitsfonds

         -50

                 -50

15

Kabels, leidingen en inritten

                162

              -288

              -126

16

HOV: Contract 9

                304

              -303

                     1

17

Stationsgebied

                225

                225

18

Tijdelijke invulling Stationsgebied

                107

                107

19

ANWB-, toeristische- en verkeersborden

                  52

                  52

20

Hekwerk Sluis 't Hemeltje

                  42

                  42

21

VNG onderst.programma Energie en innov. aanpakken VvE

                170

              -170

                     -

22

Boomverzorging (eikenprocessierups)

                  89

                  89

23

Opstellen transitievisie warmte 

                127

                127

24

Energieloketten

                  63

                  63

25

Subs. reductie Energiegebruik & wijkwarmte Kerkelanden

                117

              -220

              -103

26

Aanplant extra bomen (Vingboonstraat)

                  14

                  14

Reserve herplantfonds

          -54

                 -54

27

Droogteschade

                  89

                  89

28

Reserve Stedelijke ontwikkeling

            2.370

           -2.370

                     -

29

Reserve Beeldende kunst

            -37

                 -37

Totaal programma 1:

            7.239

           -3.596

            3.643

30

Extra lasten resp. gederfde baten a.g.v. coronacrisis 

                  45

                  45

31

Maatschappelijke opvang OOGz (DU) (regionaal)

                610

                610

Beschermd wonen

                  52

                  52

Vrouwenopvang (DU) (regionaal)

                  97

                  97

32

Sociaal Plein 'het experiment'

                  97

                  97

33

LHBTI-beleid

                  45

                  45

34

Onderwijshuisvesting

                254

                254

Reserve Onderwijsgebouwen

              -107

              -107

35

Transformatieplan zorg voor de jeugd Gooi & Vechtstreek

                526

                 -

                526

36

Banenkansen kwetsbare jongeren

                  89

                -

                  89

Totaal programma 2:

            1.815

              -107

            1.707

37

Extra lasten resp. gederfde baten a.g.v. coronacrisis 

                240

                  74

                313

38

TOZO

          13.600

        -17.000

           -3.400

39

Arbeidsmarktbewerkingsplan ‘Werken aan Werk’

                678

                678

Extra middelen uitvoeringsplan ‘Focus op werk’

                235

                235

Reserve inzet HHT middelen

              -913

              -913

40

Teruggave BTW

              -525

              -525

41

Perspectief op werk/Impuls regionale samenwerking GGZ

            1.030

            1.030

42

Reserve Regionaal mediacentrum

              -260

              -260

Totaal programma 3:

          15.783

        -18.624

           -2.841

43

Extra lasten resp. gederfde baten a.g.v. coronacrisis 

                507

             143

                650

44

Jaarwisseling 2020 (jongeren)

                  80

           -70

                  10

45

Inkomensoverdrachten - GR Regio G&V begroting

                  25

                  25

46

Crisisbeheersing en brandweer

                  30

                  30

47

Programma Dienstverlening

                118

                118

48

Implementatie software systeem intern auditen

                100

                100

49

Doorontwikkeling dashboards Sociaal Domein

                130

                130

50

Opstellen strategische huisvestingsvisie

                  90

                  90

51

Reserve decentrale loonruimte

                  38

                  38

52

Extra lasten personeel

                  50

                  50

Reserve transitie personeel

          -50

                 -50

53

Roadmap

                500

                500

Totaal programma 4:

            1.668

            23

            1.690

54

Extra lasten resp. gederfde baten a.g.v. coronacrisis 

                 -79

          287

                208

Storting en onttrekking reserve Covid-19

            2.700

           -2.382

                318

55

Fiscale afrekening BTW Compensatiefonds

                149

              -140

                     9

56

Wijziging systematiek WOZ/afhandelen bezwaarschriften

                110

                110

57

Grond Crailo (afschrijvingen/afwaardering Crailo en verkoop)

          16.080

        -16.080

                     -

58

Verkopen panden en gronden 

                470

           -2.400

           -1.930

59

Tussentijdse winstneming Anna Hoeve

           -5.367

           -5.367

60

Grex Egelshoek 

           61

                  61

61

Algemene reserve

           -8.148

           -8.148

62

Compensatiepakket Corona (Alg. uitkering Gemeentefonds)

           -4.884

           -4.884

63

Compensatiepakket Corona (storting Covid-19 reserve)

            3.345

            3.345

Totaal programma 5:

          22.775

        -39.053

        -16.278

Totaal incidentele lasten en baten rekening 2020

          49.280

        -61.357

        -12.077

Totaal lasten en baten rekening 2020

        321.757

      -325.986

           -4.229

Totaal structurele lasten en baten rekening 2020

        272.477

      -264.629

            7.848

Programma 1:
1: Covid-19: Dit betreft extra lasten en de gederfde baten als gevolg van de coronacrisis, die gedekt worden door een onttrekking uit de reserve Covid-19. De grootste afwijkingen op programma 1 betreffen: lagere parkeer-opbrengsten incl. de naheffingen (€ 945.000), ondersteuning Vorstin, filmtheater en andere culturele instellingen (€ 327.000) en gederfde pacht kermis (€ 79.000).
2. Arenapark: Voor het Arenapark is een nieuw Masterplan opgesteld waarbij het Arenapark zal transformeren van een kantorenpark naar een multifunctionele locatie.
3. Omgevingswet: In de begroting zijn budgetten opgenomen voor de invoering van de Omgevingswet. In 2020 is hieraan € 575.000 uitgegeven.
4. Duurzame mobiliteitsvisie: De kosten zijn gemaakt voor het opstellen van een duurzame mobiliteitsvisie. Een deel van het budget is niet besteed en wordt overgeheveld naar 2021, omdat door de vertraging (landelijke uitstel) van de omgevingsvisie ook het traject van de mobiliteitsvisie (die van oorsprong gelinkt was een het proces van de omgevingsvisie) vertraging heeft opgelopen.
5. Afloop mobiliteitsplannen 2019: bij de jaarstukken 2019 is budget in 2020 toegewezen voor de afloop van diverse mobiliteitsplannen die in 2019 waren gestart. De werkelijke lasten in 2020 bedroegen in totaliteit € 170.000. Het betreft meerdere kleine projecten zoals het verbeteren fietsenstallingen Arenapark en Kruispunt Zuiderweg-Kleine Drift.
6. Geluidsanering: In 2020 zijn er nog twee projecten uitgevoerd die vielen onder de saneringsplicht wet geluidhinder.
7. Asbestsanering: Dit betreft de afrondende werkzaamheden van de asbest sanering van de Noorderbegraafplaats en de begraafplaats Bosdrift.
8. Bodemonderzoeken: Dit betreft de lasten voor onderzoeken naar bodemverontreinigingen.
9. Voorbereiding Spoorzone (gebiedsagenda 1221): De uitgaven hebben betrekking op de ontwikkeling van de spoorzone. Hiervoor is in 2020 € 141.000 uitgegeven.

10. Afvalstoffenheffing: De tarieven voor de afvalstoffenheffing zijn nog niet volledig kostendekkend. Het ontstane nadeel wordt in de begroting en meerjarenraming gedekt door een onttrekking uit de reserve afvalstoffenheffing.

11. Specifieke uitkering sport (SPUK): Gemeenten kunnen vanaf 2019 de btw op kosten die zij maken voor de sportaccommodaties niet meer bij de fiscus vorderen. Daarom geeft het rijk de gemeente voor dit verlies een compensatie volgens de SPUK. Op basis van de investeringen 2020 en de exploitatiebegroting 2020 is de compensatie hoger dan waarmee rekening werd gehouden in de begroting.
12. Viering 75 jaar vrijheid: In 2020 zou Hilversum herdenken en vieren dat het 75 jaar geleden was dat Nederland werd bevrijd. Daarvoor waren verschillende activiteiten georganiseerd. Helaas konden niet alle activiteiten doorgaan vanwege Covid19.
13. Subsidie lokale media: In 2020 is de subsidieregeling lokale media vastgesteld. De lasten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Regionaal mediacentrum.
14. Parkeernormen OV knooppunt: Betreft de kosten onderzoek en het laten opstellen van een beleidsnotitie verlaagde parkeernormen rondom ov-knooppunten en in de schil. Voor deze werkzaamheden is externe deskundigheid ingehuurd. Dekking via de reserve Mobiliteit.
15. Kabels en leidingen: Er zijn meer kabels en leidingen gelegd dan waar rekening mee is gehouden in de begroting. Voor het leggen van kabels en leidingen betalen de nuts- en telecombedrijven een vergoeding voor het herstel van het straat werk en leges. Tegenover € 162.000 extra kosten ten opzichte van de begroting staat € 288.000 aan extra baten.
16. HOV Contract 9: De opdracht van de provincie Noord-Holland voor de werkzaamheden in het kader van de HOV “contract 9” is financieel en voor wat betreft de uitvoering verdeeld over de jaren 2018, 2019 en 2020. Dit betreft de fysieke maatregelen op de omleidingsroutes die nodig zijn als voor de uitvoering van de onderdoorgang in de Oosterengweg de ring-oost afgesloten wordt.
17. Stationsgebied: Dit betreft het voorbereidingskrediet voor het Stationsgebied.
18. Tijdelijke invulling Stationsgebied: Betreft de lasten die gemaakt zijn voor de kwekerij.
19. ANWB-, toeristische- en verkeers- Borden: Er zijn meerkosten gemaakt om schade te herstellen van vandalisme aan bebording. Met name het aanbrengen van graffiti is in 2020 flink toegenomen.
20. Sluis ’t Hemeltje: Betreft uitgaven voor de vervanging van de steiger schutsluis ’t Hemeltje.

21. Middelen energiebesparing: Van de VNG ontvangen middelen voor het versnellen van lokale energiebesparing en duurzame energie opwekking zijn voor verdere uitvoering aan de regio Gooi en Vechtstreek overgemaakt.

22. Boomverzorging: De overschrijding heeft betrekking op de bestrijding van de eikenprocessie-rups. De plaag is in 2020 aanzienlijk geweest.
23. Opstellen transitievisie warmte: In de decembercirculaire van 2019 is een bedrag van € 212.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van de Transitievisie Warmte zoals opgenomen in het Klimaatakkoord van juni 2019. Deze bijdrage heeft als doel dat gemeenten een goede start kunnen maken met de uitvoering van het Klimaatakkoord. Deze middelen worden verspreid over 2020 en 2021 uitgegeven voor onder andere participatie met inwoners en andere stakeholders én het opstellen van de visie.
24. Energieloketten: De gemeente heeft via de decembercirculaire 2019 een decentralisatie-uitkering van het Rijk ontvangen voor Energieloketten. Deze middelen zijn overgeheveld naar 2020 en hebben geleid tot een incidentele last van € 92.000 in 2020

25. Subsidies Reductie energieverbruik en wijkwarmte Kerkelanden: Van de rijksoverheid is een subsidie van € 90.000 voor de Regeling Reductie Energiegebruik ontvangen en gedeeltelijk in 2020 uitgegeven. Daarnaast is de van de provincie Noord-Holland subsidie van € 130.000 ontvangen voor de wijkwarmte transitie in Kerkelanden aangewend.

26. Aanplant extra bomen: In de raming was rekening gehouden met de herplant van 18 extra bomen. Dit is beperkt gebleven tot de bomen in de Vingboonstraat.

27. Droogteschade: De extra lasten 2020 zijn volledig toe te schrijven aan het herstel van de droogteschade aan beplanting die is ontstaan in 2018. Het herstel heeft plaatsgevonden in 2019 en 2020.

28. Reserve Stedelijke ontwikkeling: Vanuit de verkoop van niet-strategisch vastgoed is een bedrag van € 1.450.000 toegevoegd aan de reserve. Daarnaast is een jaarlijkse geraamde oplopende dotatie gerealiseerd. In 2020 bedroeg deze € 300.000. Om te voorkomen dat de reserve na onttrekking van het begrote bedrag een negatief saldo zou vertonen is van de tussentijdse winst uit de grondexploitaties € 620.000 incidenteel extra toegevoegd. De onttrekking aan de reserve bestaat voor € 1.000.000 aan inzet personeel ten behoeve van het projectportfolio, € 750.000 ten behoeve van de invoering van de omgevingswet en voorbereidingskosten voor achtereenvolgens het Stationsgebied (€ 300.000), Arenapark (€ 250.000) en de kleine Spoorbomen (€ 70.000).
29. Reserve kunst: De middelen waren bestemd voor het creëren van plekken voor poëzie in de openbare ruimte. Daarnaast wordt jaarlijks van een burgemeester de aanwezige foto vervangen door een schilderij. Door de maatregelen als gevolg van de coronacrisis konden vrijwel alle activiteiten die gepland stonden voor 2020 niet doorgaan. Er zijn weliswaar twee gedichten gemaakt, maar die zijn beide nog niet onthuld. Dat is pas mogelijk in 2021.

Programma 2:
30: Covid-19: Dit betreft extra lasten en de gederfde baten als gevolg van de coronacrisis, die gedekt worden door een onttrekking uit de reserve Covid-19. Deze last betreft de ouderbijdrage kinderopvang (€ 45.000).
31. Compensatiepakket Corona: Het Rijk heeft een compensatiepakket voor medeoverheden beschikbaar gesteld voor de gevolgen van de coronacrisis. Via de september- en decembercirculaire is hiervoor een bedrag van € 4.884.000 ontvangen. De met de extra middelen corresponderende lasten uit de decembercirculaire zijn, met uitzondering van de extra coronamiddelen voor Beschermd Wonen, echter niet verwerkt in de jaarrekening 2020. De bijdragen die wij uit hoofde van onze regiofunctie ontvangen, zijn doorgegeven aan de regio. Het betreft ontvangen extra middelen voor Vrouwenopvang, Maatschappelijke Opvang en Beschermd wonen. Het restant van de coronacompensatie is in de reserve Covid-19 gestort. De resterende extra coronamiddelen zullen pas in 2021 besteed worden.
32. Sociaal Plein 'het experiment': Begeleiding in de wijk: Er zijn tijdelijk extra middelen beschikbaar gesteld voor 'het experiment' Begeleiding in de wijk. Boven het structurele bedrag van € 170.000 bedragen de lasten € 97.000.
33. LHBTI: Naast de in de begroting opgenomen structurele middelen (€ 50.000) voor het LHBTI-beleid, zijn conform het door de raad op 27 februari 2019 vastgestelde beleidsplan, extra middelen beschikbaar gesteld in 2020. Boven het structurele bedrag bedragen de lasten € 45.000.
34. Onderwijshuisvesting: In 2020 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld en ingezet voor het opstellen van het Integraal Huisvestingplan (IHP) en het oplossen van knelpunten in de huisvestingvergoeding aan scholen. In mei 2020 is het IHP vastgesteld in de Raad.
35. Regionaal Transformatieplan Zorg voor de Jeugd: Sinds 2018 wordt door Hilversum samen met de andere regiogemeenten het Regionaal Transformatieplan Zorg voor de Jeugd Gooi en Vechtstreek tot uitvoering gebracht. Dit draagt bij de verbetering van ons jeugdhulpstelsel in onze regio. Hilversum heeft deze middelen als Centrum gemeente ontvangen van het Rijk. Dit plan loopt af in 2020. Zie ook raadsinformatiebrief 2018-74.
36. Baankansen kwetsbare jongeren: Het ministerie van SZW heeft naar aanleiding van de door ons getekende intentieverklaring incidenteel budget ter beschikking gesteld voor het maken en uitvoeren van het plan extra baankansen creëren voor kwetsbare jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs in de arbeidsmarktregio Gooi en Vecht voor 2020 en 2021. De middelen zijn beschikbaar gesteld aan de Praktijkschool en het VSO.

Programma 3:
37: Covid-19: Dit betreft extra lasten en de gederfde baten als gevolg van de coronacrisis, die gedekt worden door een onttrekking uit de reserve Covid-19. De grootste afwijkingen op programma 3 betreffen: druktemeter (€ 78.000), inhuur sociaal plein (€ 58.000), inhuur economie (€ 43.000), lagere baten buitenreclame (€ 43.000) en subsidie voedselbank (€ 34.000).
38. TOZO: De TOZO betreft een tijdelijke regeling die het Rijk in het leven heeft geroepen om de effecten van de Covid-19 maatregelen tegen te gaan. In 2020 heeft dit geleid tot een incidentele last van € 13,6 miljoen en een incidentele baat van € 17 miljoen.
39. Reserve inzet HHT middelen: Voor het plan ‘Focus op werk: uitwerking coalitie-ambitie 2018-2022: 25% meer mensen aan het werk’ is een aanvullend bedrag van € 235.000 beschikbaar gesteld. Er wordt naar gestreefd om 25% meer mensen aan het werk te krijgen. Vanaf 2019 helpen we jaarlijks 267 mensen aan werk. Dat zijn er 53 per jaar meer dan daarvoor. De daartoe benodigde extra middelen zijn gedekt uit de reserve Inzet HHT middelen. Daarnaast was een bedrag van € 678.000 nodig voor de uitvoering van het regionale arbeidsmarktbewerkingsplan ‘Werken aan Werk’. Ook deze is gedekt uit deze reserve.
40.BTW re-integratiekosten: De Hoge Raad heeft in juli uitspraak gedaan met betrekking tot de btw die drukt op re-integratiekosten. Als reactie hierop is een suppletie ingediend bij de belastingdienst. Eind 2020 is bekend geworden dat ten aanzien de re-integratie kosten € 525.000 terug ontvangen zal worden. Voor 2020 levert dit een incidenteel voordeel op van € 525.000.
41.Perspectief op werk: Binnen de decembercirculaire 2019 was een bedrag van € 1.030.000 bestemd voor perspectief op werk en voor de verlenging van de impuls regionale samenwerking GGZ. Deze middelen ontvangen wij als Centrum gemeente waarbij regionale afspraken zijn gemaakt over de besteding van deze middelen. Deze middelen zijn overgeheveld naar 2020 en hebben geleid tot een incidentele last van €1.030.000 in 2020.
42. zie toelichting onder 13.

Programma 4:
43 Covid-19: Dit betreft extra lasten en de gederfde baten als gevolg van de coronacrisis, die gedekt worden door een onttrekking uit de reserve Covid-19. De grootste afwijkingen op programma 4 betreffen: inhuur communicatie (€ 172.000), inhuur crisisbeheersing (€ 117.000), thuiswerkvergoeding (€ 104.000), extra ICT uitgaven (€ 92.000), facilitaire dienstverlening (€ 59.000 voordelig), minder opbrengsten APV leges (€ 42.000) en inhuur juridische advisering (€ 34.000).
44. Jaarwisseling 2020 (jongeren): Het Regionaal Beleidsteam Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft op 2 december 2020 besloten tot het organiseren van jongerenactiviteiten in Gooi en Vechtstreek (vanwege corona) in de maand december. Het opdrachtgeverschap voor het contracteren van derden voor regionale activiteiten is belegd bij de gemeente Hilversum. Elke van de 8 deelnemende gemeente draagt € 10.000 bij aan de totale kosten van € 80.000, wat resulteert in een nadeel van € 80.000 bij de lasten en een voordeel van €70.000 bij de baten.
45. Inkomensoverdrachten - GR Regio G&V begroting: Bijdrage coördinator mensenhandel in dienst van de Regio G&V.
46. Crisisbeheersing en brandweer: Betreft de doorberekening van kosten HOV traject Wijkbrandweer 2020.
47. Programma Dienstverlening: In 2020 is verder gegaan met het ontwikkelen en implementeren van onder andere “self-service” online dienstverlening om de dienstverlening aan burgers te optimaliseren.
48. Implementatie software systeem intern auditen: In verband met de rechtmatigheidsverantwoording vanaf 2021 is er in 2020 een start gemaakt met de implementatie van een software systeem voor het intern auditen.
49. Doorontwikkeling dashboards Sociaal Domein: Voor de doorontwikkeling van het Sociaal Domein (data gestuurd werken) en de implementatie van het nieuwe beleid is in 2020 incidenteel € 130.000 uitgegeven aan de inhuur van de projectleider en technische ondersteuning voor het verder ontwikkelen van het dashboard Sociaal Domein.
50. Opstellen strategische huisvestingsvisie: Er zijn diverse scenario’s uitgewerkt over de (mogelijke) toekomstige ambtelijke huisvesting. De kosten voor externe ondersteuning bedroegen € 90.000.
51. Decentrale loonruimte: De in enig jaar niet bestede middelen voor de decentrale arbeidsvoorwaarden worden gereserveerd voor toekomstige uitgaven op dit terrein.
52. Reserve transitie personeel: Om de incidentele lasten uit de reorganisatie ‘Transitie personeel’ te dekken, zijn middelen in de reserve transitie personeel beschikbaar. De laatste middelen zullen in 2021 gebruikt worden.
53. Roadmap: Aan de doorontwikkeling van bestaande applicaties en de koppelingen daartussen is 5 ton uitgegeven. Vanwege het incidentelle karakter en de benodigde specifieke kennis heeft dat voornamelijk met externe ondersteuning plaatsgevonden.

Programma 5:
54: Covid-19: Dit betreft extra lasten en de gederfde baten als gevolg van de coronacrisis, die gedekt worden door een onttrekking uit de reserve Covid-19. De grootste afwijkingen op programma 5 betreffen: minder opbrengsten precariobelasting (€ 232.000) en facilitaire dienstverlening (€ 42.000 voordelig). Daarnaast is € 2,7 miljoen vanuit de Algemene reserve in de nieuw reserve gestort. Bij het instellen van deze reserve is bepaald dat, ondanks hoger begrote onttrekkingen, alleen de gerealiseerde extra uitgaven en minder inkomsten conform het bestedingsdoel worden onttrokken.
55. Fiscale afrekening BTW Compensatiefonds: Zowel de baten als lasten hebben betrekking op de fiscale suppleties btw en BTW-compensatiefonds. Het betreft hier correcties over reeds afgesloten jaren of projecten en betaalde rente (met name rond grondruil van Crailo).
56. Wijziging systematiek WOZ/afhandelen bezwaarschriften: Waarderen op basis van m2 naar m3. In eerste instantie is gekozen voor het uitvoeren van een uitgebreide data-analyse. Dit is niet voldoende om de uitkomsten goed te kunnen verwerken. Daarom is verder gegaan met het uitvoeren van 3D-modelering.
57. Verkoopopbrengsten gronden Crailo: De gemeenten Gooische Meren, Laren en Hilversum hebben grond verkocht aan GEM Crailo B.V. t.b.v. het plangebied Crailo. De inkomsten voor de gemeente Hilversum waren € 16.080.000. De grond is afgeboekt, hetgeen een nadeel oplevert van € 16.080.000.
58.  Verkoopopbrengst gronden  en panden: In 2020 is de bouwgrond Lieven de Key verkocht (€ 1.500.000), alsmede snippergroen op diverse locaties en grond aan de Van der Lindenlaan en de Leeuwerikstraat (€ 300.000). Ook is het gebouw van voormalig Theater Achterom verkocht voor € 550.000, net als twee standplaatsen op Egelshoek (€ 52.000). De boekwaarde van de grond Lieven de Key is afgeboekt voor € 470.000.
59. Grex Anna’s Hoeve: Vanuit grex Anna’s Hoeve is in 2020 aan tussentijdse winstneming € 5.367.000 opgenomen.
60. Grex Egelshoek: Bij de afsluiting van de grondexploitatie Egelshoek is het verlies verrekend met het bedrag dat hiervoor in de voorziening planexploitaties beschikbaar was. Aangezien het verwachte verlies tegen contante waarde was voorzien, komt de rente van één jaar over het saldo van de voorziening er nog bij in 2020.
61. Algemene reserve: De onttrekkingen bestaan uit de overhevelingen uit de jaarstukken 2019 voor € 3.422.000 (jaarstukken 2019; raad 1 juli 2020); de plannen uit het coalitieakkoord ad € 2.026.000 (inzet jaarrekeningresultaat 2017 in kadernota 2018 en begroting 2019) en voor het instellen van de reserve Covid-19 ad € 2,7 miljoen (raadsbesluit 10 juni 2020). De lasten die hier tegenover staan, zijn ook incidenteel en hierboven in deze staat opgenomen.
62. en 63. Deze hebben te maken met het Compensatiepakket Corona, Zie hiervoor toelichting 31.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2021 10:06:46 met de export van 06/14/2021 09:53:31